Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

§

Vedtægter

 

§ 1.

Foreningens navn er "Brøndbyvester Bylaug". Dets formål er at virke for bevarelse og fremme af landsbymiljø og landsbyfællesskab i Brøndbyvester. I dette øjemed kan Bylauget rette henvendelse til myndigheder og ejere af bygninger, herunder ydet rådgivning for sådanne ejere. Ligeledes kan Bylauget deltage aktivt i løsningen af opgaver vedrørende det omkringliggende miljø.

 

§ 2.

Enhver interesseret kan optages som medlem mod erlæggelse af kontingent, hvis størrelse årligt fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 3.

Bylaugets højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for det sidst forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab for det sidst forløbne år

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Behandling af forslag fra laugsstyrelsen og forslag indsendt af laugsmedlemmer

6. Oldermand og 2 rådsmedlemmmer vælges for 2 år ad gangen i år med lige årstal. Kassemester og 3 rådsmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, i år med ulige årstal. Suppleanter, der overtager et rådsmedlems plads, overtager også dennes valgperiode.

7. 3 suppleanter vælges hvert år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når laugsstyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af Bylaugets medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være oldermanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 4.

Den i henhold til §3 valgte laugsstyrelse skal foruden af en oldermand og kassemester bestå af 5 medlemmmer, der konstituerer sig med en viceoldermand, en skriver og 3 rådsmedlemmer. Laugsstyrelsen forestår bylaugets virksomhed og træffer aftale med myndigheder og andre vedkommende. Bylauget tegnes af oldermanden (i hans frafald viceoldermanden) og et laugsstyrelsesmedlem i forening. Laugsstyrelsen er beslutningsdygtig, når oldermanden/viceoldermanden og mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør oldermandens/viceoldermandens stemme udslaget.

Skriveren fører en forhandlingsprotokol for alle møder.

 

§ 5.

Bylaugets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet senest den 31. januar og revideret senest den 15. februar, hvorefter det udsendes til Bylaugets medlemmer sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

§ 6.

Ændringer af Bylaugets love kan foretages af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer efter udsendelse af motiveret dagsorden. Beslutning om Bylaugets ophør kræver en ekstraordinær generalforsamling efter indkaldelse med motiveret dagsorden og kræver iøvrigt, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for Bylaugets ophør. Ved Bylaugets ophør vedtager den besluttende, ekstraordinære generalforsamling hvilket formål, formuen skal skænkes til. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 19. marts 1986.

Således ændret på den ordinære generalforsamling, den 22. marts 1991.

 

 

bylauget@bylauget.dk