Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

 

Referat af generalforsamling d.17.03.2013

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for 2012

3. Aflæggelse af regnskab for 2012

4. Fastsættelse af kontingent for 2013. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100,- pr.medlem, 50,- for folkepensionister.

5. Behandling af forslag fra bestyrelse, samt forslag fra medlemmer.

6. Valg af kasserer. Mona Permin er på valg og genopstiller ikke.

Valg af 2 rådsmedlemmer. Palle Skramsø er på valg og genopstiller. Thomas Hancke er på valg og genopstiller.

7. Valg af suppleanter. Fritz Brøchner træder tilbage.

8. Valg af revisor. Børge Borg er på valg og genopstiller

Valg af revisorsuppleant. Arne Kongslev er på valg og genopstiller.

9. Eventuelt.

 

Ad.1.

Børge Borg vælges til dirigent – takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

Ad.2.

Oldermanden, Morten Hansen, aflægger beretning og redegør for afholdte arrangementer, samt mødet med repræsentanter fra Teknisk udvalg og forvaltning om ny lokalplan.

 

Ad.3.

Kasserer Mona Permin aflægger beretning. Årets resultat er negativt, vi kommer ud med et underskud på 15.000,- . Tidligere års overskudsgivende arrangement, gule ærter, giver ikke længere tilstrækkeligt stort overskud, derfor ændres menuen. – Kassebeholdningen er ok. – Regnskabet godkendt.

 

Ad.4.

Vedtaget

 

Ad.5.

Intet

 

Ad.6.

Thomas Hancke valgt som kasserer – Palle Skramsø genvalgt – Lotte Pedersen træder ind.

 

Ad.7.

Inge Vaaben valgt som suppleant – Mona Permin valgt som suppleant – Carl Pedersen valgt som suppleant.

 

Ad.8.

Børge Borg genvalgt – Arne Kongslev genvalgt.

 

Ad.9.

Ny arrangementsplan med dato og klokkeslæt udfærdiges på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Carl Pedersen fortæller om tidligere jubilæum og fotocafeer og minder, i den forbindelse, om det forestående 40 års jubilæum, ligesom han henleder opmærksomheden på åbne møder på lokalarkivet.

 

Oldermanden takker for god og orden.

 

Referat Vivi Kjerholt Lewaren.

 

 

bylauget@bylauget.dk