Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

 

Referat fra generalforsamling den 18. marts 2012

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for 2011

3. Aflæggelse af regnskab for 2011

4. Fastsættelse af kontingent for 2012

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: kr. 100 pr. medlem pr. år og kr. 50 for pensionister.

5. Behandling af forslag fra laugsstyrelsen og forslag indsendt af laugsmedlemmer.

6. Valg af Oldermand

Morten Hansen er på valg og genopstiller

Valg af 3 rådsmedlemmer

Vivi Kjerholt er på valg og genopstiller

Bo Permin er på valg og genopstiller

Charlotte Skramsø er på valg og genopstiller

7. Valg af suppleanter, Sisse Filskov træder tilbage

8. Valg af revisor

Børge Borg er på valg

Valg af revisorsuppleant

Arne Kongslev er på valg

9. Eventuelt

 

Ad.1.

Børge Borg valgtes til dirigent og konstaterede at  generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Vivi K. Lewaren referent.

 

Ad.2.

Oldermanden gennemgik det forgangne års aktiviteter og meddelte at Bylauget vil prøve at gøre julestuearrangementet større i år. Ligeledes orienterede han om flytningen af billedarkivet og den dermed forbundne oprydning. Beretningen godkendt.

 

Ad.3.

Kassereren meddelte om overskud i forhold til budgettet. Der blev udtrykt ønske om at få adgang til at se budgettet – dette blev taget til efterretning. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad.4.

Forslaget godkendt.

 

Ad.5.

Ingen forslag.

 

Ad.6.

Morten Hansen genvalgt som Oldermand.

 

Ad.7.

Charlotte Skramsø, Bo Permin og Vivi Lewaren genvalgt.

 

Ad.8.

Fritz Brøchner blev valgt som 2. suppleant i stedet for Sisse Filskov der ønskede at trække sig ud af bestyrelsen.

 

Ad.9.

Børge Borg  genvalgt – Arne Kongslev genvalgt.

 

Ad.10.

Carl H. Pedersen takkede bestyrelsen for deres arbejde.

Bestyrelsen efterlyste flere aktivister ved arrangementerne.

 

Referant: Vivi Lewaren

 

bylauget@bylauget.dk