Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

 

Referat af generalforsamling den 13. marts 2011

Oldermand Morten Hansen bød velkommen til de fremmødte.

Valg af dirigent blev Børge Borg, som takkede og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.

 

Aflæggelse af beretning.

Oldermanden aflagde beretning for året, der var gået.

Det blev konstateret, at arrangementerne gennem året stort set var forløbet godt.

Der var få tilmeldinger til enkelte arrangementer, som dog blev afholdt med succes.

Ældeskovturen og julestue var et stort tilløbsstykke.

Nytårsarrangementet var meget svigtende, trods der som sædvane var gløgg, øl og vand.

Fastelavn måtte desværre aflyses, da der ikke var hænder nok i bylauget.

Beretningen godkendt.

 

Regnskabet blev godkendt med overskud, men kasseren gjorde opmærksom på, at mange medlemmer ikke betaler kontingent. Der vil blive sendt erindringsskrivelser ud om man fortsat ønsker at være medlem af bylauget. Såfremt betaling ikke sker, vil man blive betragtet som ikke medlem.

 

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forbliver uændret.

Almindelige medlemmer 100,- kr.

Pensionister 50,- kr.

 

Der var en delt diskussion omkring, at bylauget generelt mangler friske kræfter. Det blev dog tilkendegivet, at mange gerne vil hjælpe såfremt man siger til.

 

Der blev nedsat et historisk udvalg som består af:

Formand: Mette Hansen

Carl Pedersen

Per Jensen

Keld

 

Alle var på valg da der var tvivl om bylauget fortsættelse:

Morten Hansen blev genvalgt som Oldermand for 1. år

Mona Permin blev genvalgt som kasserer for 2. år

Thomas Hancke blev genvalgt for 2. år

Palle Skramsø blev genvalgt for 2. år

Bo Permin blev genvalgt for 1. år

Charlotte Skramsø blev valgt for 1. år

Vivi Kjerholdt blev valgt for 1. år

 

Sisse og Lotte P. er valgt som suppleanter for 2 år.

 

Valg af revisor:

Børge Borg blev genvalgt

Arne Kongslev blev genvalgt som suppleant

 

Eventuelt:

Carl roste generelt bestyrelsen for året, der er gået og alle gav udtryk for, at bylauget skal bestå.

 

Oldermanden takkede for god ro og orden.

 

Referenter: Mona Permin og Charlotte Skramsø

 

bylauget@bylauget.dk