Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

 

Referat af generalforsamling 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for 2014

3. Aflæggelse af regnskab for 2014

4. Fastsættelse af kontingent for 2015

5. Behandling af forslag fra laugsstyrelsen og forslag indsendt af laugsmedlemmer.

6. Valg af Kasser

• Thomas Hancke er på valg og opstiller

Valg af rådsmedlemmer

• Palle Skramsø er på valg og genopstiller ikke

7. Valg af suppleanter,

8. Valg af revisor

• Børge Borg er på valg og genopstiller

Valg af revisorsuppleant

• Arne Kongslev er på valg og genopstiller

9. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 skal være Oldermanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

AD 1:

Børge Borg valgt.

 

AD 2:

Oldermanden, Morten Hansen, aflagde beretningen.

Fastelavn: Godt besøgt of vellykket med mange børn fra byen.

 

St. Hans: Godt vejr med mange mennesker og snobrød til børnene.

 

Ældreskovturen: Vellykket arrangement til Sporvejsmuseet med indlagt køretur. Derefter frokost i Golfklubben som også var vellykket. Vi stakker Lotte P. for hendes store arbejde med at få det arrangeret.

 

Musikaften: Aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger.

 

Fællesspisning: Aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger.

 

Halloween: Er blevet stort, men desværre ingen hjælpere, så man var for få til så mange mennesker, men det gik lige.

 

Banko: Fuldt hus og fine præmier. Mange havde deres børn/børnebørn med hvilket er dejligt, men desværre gik det også ud over indtægten.

 

Julestuen: Vellykket og velbesøgt, kunne godt gå hen og blive en tradition.

 

Nytår: Der var slik, øl og gløgg, samt affyringsramper, men desværre er folk i landsbyen ikke gode nok til at bruge det, der er stadig for mange der fyrer af i landsbyen.

 

Kommunen: Vi oplever desværre et noget anstrengt forhold til kommunen. Det kommer til udtryk ved at vores pølsevogn åbenbart ikke længere må stå i laden, hvilket den har gjort siden 79, samt at vi bliver beskyldt for at have lånt den ud til Hovsa Bodega i et halvt år. Hvad de bygger det på ved vi ikke. De skriver også at vi ikke må være i laden mere og skal aflevere nøglerne. Det er vores opfattelse at telefon og mail ikke løser disse problemer, derfor må bylauget tage kontakt til kommunen for at få et møde.

 

Beretningen godkendt med bemærkning om at indkaldelsen i marts ikke var aflyst på mail og web.

 

Regnskab: Thomas fremlagde regnskabet for 2014.

 

Godkendt med bemærkninger: Ældreskovturen kunne man ikke se hvor meget der var egenbetaling. Julestuen havde et meget lille overskud, da det ikke fremgik, at noget af overskuddet blev brugt til Nytår.

Pengene skal stå i banken og der skal kun være en lille kassebeholdning. Det blev taget til efterretning.

 

AD 4:

Man vedtog uændret kontingent i 2015.

 

AD 5:

Ingen forslag

 

AD 6:

Valg af kasser. Thomas genvalgt.

Valg af Rådsmedlemmer. Palle ønskede ikke genvalg. Jens Foghmar genvalgt.

Inger Vaaben træder ind i stedet for Lotte P. som er sygemeldt.

Mette Hansen valgt.

 

AD 7:

Ingen valgt.

 

AD 8:

Begge genvalgt.

 

AD 9:

Tiden frem til GF i 2016 vil vi afholde Julestue, Nytår, Fastelavn og GF. På GF 2016 må der tages stilling hvor mange arrangementer der skal afholdes.

Lotte P. ville godt sætte sig på Ældreskovturen igen.

Oldermanden foreslår at man kontakter Hermosa Ejerforening, med henblik på at de overtager St. Hans aften. Det var der tilslutning til.

 

bylauget@bylauget.dk