Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

 

Referat af generalforsamling d.16.03.2014

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for 2013

3. Aflæggelse af regnskab for 2013

4. Fastsættelse af kontingent for 2014. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100,- pr.medlem, 50,- for folkepensionister.

5. Behandling af forslag fra bestyrelse, samt forslag fra medlemmer.

6. Valg af oldermand

Morten Hansen genopstiller

Valg af 2 rådsmedlemmer

Palle Skramsø er på valg og genopstiller

Vivi Kjerholt, Charlotte Skramsø og Bo Permin ønsker ikke genvalg

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor. Børge Borg er på valg og genopstiller

Valg af revisorsuppleant. Arne Kongslev er på valg og genopstiller.

9. Eventuelt.

 

Ad.1.

Børge Borg blev valgt til dirigent – takkede for valget og konstaterer at generalforsamlingen ver lovligt indkaldt.

 

Ad.2.

Oldermand, Morten Hansen, gennemgik de forskellige arrangementer som Bylauget har lavet i årets løb. Generalt har tilslutningen været god. Halloween som startede i det små har nu en stor deltagelse og der har manglet noget for børn, så det vil vi forsætte med. Ældreskovturen som gik til Kulturhavn Kronborg med efterfølgende spisning, var også velbesøgt og vi havde en hyggelig dag. De gule ærter blev afløst af stegt flæsk og det trak ikke fuld hus men alligevel nok til at vi synes at vi skal prøve igen. Til sidst skal nævnes at vores julestuen trak fulde huse og næste gang har vi lejet kostalen også så det bliver plads nok. Noget nyt vil være salg af juletræer til en fornuftig pris. Til slut takkede oldermanden for alle de hjælpsomme hænder som har gjort det hele muligt.

 

Ad.3.

Kasserer Thomas Hancke aflægger beretning.  – Kassebeholdningen er ok. – Regnskabet godkendt.

 

Ad.4.

Vedtaget

 

Ad.5.

Intet

 

Ad.6.

Palle Skramsø genvalgt – Lotte Pedersen træder ind. Nyvalgt Jens Foghmar

 

Ad.7.

Ingen ønskede at opstille. Inge Vaaben genvalgt

 

Ad.8.

Børge Borg genvalgt – Arne Kongslev genvalgt.

 

Ad.9.

Man syntes at præmierne til bankospillet var lige i overkanten. Taget til efterretning.

Oldermanden takker for god og orden.

 

Ref.:P.S.

 

 

bylauget@bylauget.dk